Michel de Vathaire - Jyrki Heikkinen
Diemer-Duhm Gambit, friendly e-mail game 1997

1. d4 d5 2. c4 e6 3. e4 dxe4 4. Nc3 Nf6 5. f3 c5 6. d5 exd5 7. cxd5 exf3 8. Nxf3 Bd6 9. Bb5+ Bd7 10. O-O O-O 11. Bg5

11. Bd3 Bg4 has been played before, so I thought that Black should be happy to exchange the bishops.

11... Bxb5?!

11... Bg4 12. Ne4 Be5 is good for Black.

12. Nxb5 a6 13. Nxd6 Qxd6

Much less pieces, but the knight on f6 is still weak, even though it is no more pinned.

14. Nh4 Nbd7

14... Nxd5? 15. Nf5 Qg6 (15... Qd7 16. Qd5! +-) 16. Qxd5 Qxg5 17. Qxb7 +-.

15. Nf5 Qb6 16. Qf3

16. d6!? is interesting.

16... Kh8

A) 16... Ne5 17. Qg3 (17. Ne7+ Kh8 18. Qxf6!? gxf6 19. Bxf6 Qxf6 20. Rxf6 =) Ng6 18. Bxf6 gxf6 19. h4 h5 20. Qf3 +-.

B) 16... Rae8 17. Bh6!? gxh6 18. Qg3+ Ng4 19. Qxg4+ Qg6 unclear.

17. Rf2 Rae8 18. Nxg7! Re5

First I thought that the knight is taboo, but it was not after all: 18... Kxg7 19. Qc3 Kg6! 20. Bxf6 (20. Qg3? Ne4) Nxf6 21. Qg3+ Kh6 22. Qf4+ Kg6 23. Qf5+ Kg7 24. Qg5+ Kh8 25. Qxf6 +/= whereas 25. Rxf6?? Qxb2 26. Raf1 Rg8 -+.

19. Nf5 Rxd5

19... Nxd5 20. Bh6 Rg8 21. Bg7+ Rxg7 22. Nxg7 Kxg7 23. Qg4+ and 24. Qxd7 +/=.

20. Bh6

I was waiting for 20. Bxf6+ Nxf6 21. Ne7 (21. Ne3 Rd3!) Rd6 22. Qc3 Qb4! unclear whereas 22... Re8? 23. Rxf6 Rxf6 24. Nd5 +-.

20... Re8

I only saw 20... Rg8 21. Ne7.

21. Bg7+ Kg8 22. Bxf6 1-0

I was again hoping for 22. Qg3? Nh5 23. Qg5 Qg6 =.

PGN version.